19/01/07 Förslag på nytt avgiftssystem sätter fokus på nyttan med RAKEL 18 januari 2007 I höstas fick Krisberedskapsmyndigheten (KBM) regeringens uppdrag att undersöka hur avgiftssystemet för RAKEL kan utvecklas. Onsdagen den 17 januari lämnades ett första förslag för samråd till användarorganisationerna. I mitten av februari skickas förslaget vidare till försvarsdepartementet. En av de viktigaste punkterna är att abonnemangsavgiften ska kunna förutspås på sikt och vara oberoende av antal användare. Dessutom föreslås en helt ny debiteringsmodell för statliga myndigheter. - Vi vill fokusera på nyttan med systemet och uppmuntra till en bred anslutning utifrån behovet av RAKEL. Det skulle effektivisera användarorganisationernas dagliga verksamhet och i och med det öka förmågan att hantera kriser, vilket är det övergripande målet med RAKEL-systemet, kommenterar Nils Svartz, chef för RAKEL-enheten inom KBM. Myndigheten föreslår därför ett avgiftssystem som gynnar en tidig och bred anslutning. KBM vill också ha ett driftsbidrag för att subventionera kommuner och landsting. I fallet med de statliga myndigheterna vill KBM helt frångå upplägget med avgift knuten till abonnemang. Förslaget presenterar istället en modell där myndigheterna helt enkelt betalar sin andel av kostnaden och sedan ansluter sig i den utsträckning de har behov av. - I och med det kommer vi ifrån risken att myndigheterna mer tittar på hur mycket de har råd att använda systemet istället för att titta på nyttan. Driftsbidrag Även kommuner och landsting uppmuntras i förslaget att utgå från behovet av RAKEL snarare än kostnaden. Visserligen föreslår KBM att de debiteras utifrån antal abonnemang, men enbart upp till ett maxantal. När detta passerats är ytterligare abonnemang fria från kostnad. Förhoppningen är att RAKEL i och med detta mer ses som ett strategiskt verktyg för utveckling av flera delar av verksamheten, snarare än ett tekniskt stöd enbart för exempelvis räddningstjänsten. Detta skulle enligt Nils Svartz göra dem mer effektiva och i och med det, mindre sårbara. - Dessutom vill vi förstås garantera kommuner och landsting en fast prisnivå för systemet, oavsett hur många som ansluter sig. Därför föreslår vi ett driftsbidrag som ska täcka upp ett eventuellt underskott och hålla abonnemangsavgifterna på en rimlig nivå. För att stödja dem ytterligare föreslår vi också konsultstöd vid införandet för tidiga anslutare. Förslaget på nytt avgiftssystem har tagits fram i dialog med representanter för användarorganisationerna. Nu förväntas de teckna samråd innan förslaget skickas vidare till regeringen i mitten av februari. KBM:s förhoppning är att regeringen kan fatta ett beslut under våren. Fakta förslag på nytt avgiftssystem: Sedan september 2006 har KBM arbetat med regeringens uppdrag att ”utveckla ett förbättrat avgiftssystem” för RAKEL. Uppdraget har två delar. En är att undersöka hur modellen för avgifter kan arbetas om, bland annat så att användarorganisationerna kan förutspå kostnaden flera år i taget. Den andra att se hur kommuner och landsting kan stödjas ekonomiskt i sitt införande av RAKEL. Bakgrunden till uppdraget är att Sveriges Kommuner och Landsting samt flera kommuner och länsstyrelser har uttryckt oro över svårigheten att beräkna kostnaden för systemet flera år i taget. KBM undersökte anslutningsviljan i augusti 2006, något som bland annat visade hur beslutsfattare inom främst kommuner och landsting av denna anledning saknar nödvändiga underlag för att fatta ett beslut om anslutning. Kontaktperson: Ann-Christin Olldén Skribent: Cecilia Fogelberg Senast ändrad: 2007-01